eClinic - medisinsk selvhjelp og konsultasjoner

Vil du bli med å investere i morgendagens helsetjeneste?

eClinic skal være en ledende digital klinikk som effektiviserer det globale helsemarkedet, forteller CEO Gerd Magna Wold.

Selskapet eClinics overordnede mål er å skape en tryggere helsehverdag for 1 milliard mennesker. Dette er klart en ambisiøs målsetting. Norge er imidlertid en nasjon som har kommet svært langt i å digitalisere prosesser og er på topp-10 listen over verdens mest digitale nasjoner.

Vi er kort fortalt vant til å bruke mobiltelefoner og andre digitale verktøy til å løse stadig flere oppgaver – langt foran mange andre nasjoner. Nå står også helse for tur.

Ny teknologi og fallende priser gjør det mulig selv for et, i en internasjonal målestokk, lite norsk selskap å gjøre en forskjell.

eClinic inviterer deg til kapitalutvidelse

Registrer deg for å få tilgang til prospekt, tegningsblankett og annen informasjon.

 

LES OGSÅ: Helseteknologi får drahjelp av pandemien

eClinic utvikler en av verdens første komplette digitale klinikker for et internasjonalt marked i sterk vekst. 

Mer enn 50 millioner kroner er allerede investert i utvikling av plattformen. 

eClinic bruker en verdensledende symptomsjekker med kunstig intelligens som sparer tid og penger for alle. 

Det viktigste målet for eClinic er at du som bruker skal få trygghet for at du får rett behandling til rett tid – uansett hvor du befinner deg.

eClinic er mye mer enn en kort video konsultasjon med en lege: Er du bekymret for at det feiler deg noe, vil vår symptomsjekker analysere 12.000 symptomer og kunstig intelligens veileder med sannsynlige diagnoser.

Har du fortsatt ikke riktig svar, vil du få assistert veiledning med en sykepleier som sammen med deg avgjør om du trenger medisinsk assistanse fra en av våre mange spesialister.

Ved behov utfører eClinic også internasjonale pasienttransporter med ambulansefly og rutefly. eClinic er en Eurami akkreditert leverandør.

Mer enn 100 sykepleiere, leger og spesialister
Her er noen av våre mer enn 100 sykepleiere, leger og spesialister som dekker over 20 språk

eClinics medisinske kontrollsenter sørger for digitale pasientjournaler som kan utveksle pasientinformasjon trygt over landegrenser, også til din fastlege eller andre du gir innsyn.

eClinics innovative løsninger utfordrer etablerte prosesser og skaper fantastiske muligheter for bedre helse for oss alle.

Ledergruppe med 30 års erfaring

Ledelsen i eClinic har jobbet med internasjonal assistanse, ambulansefly, reiseforsikring, internasjonalt salg og markedsføring gjennom 30 år. Teamet har ledet store IT prosjekter og bygget tjenester og kundekonsepter i flere store internasjonale konsern.

Selskapets bakgrunn og utvikling av eClinic

Selskapet Advanced Medical Support AS (AMS AS) ble etablert i 2015. I 2017 ble det omgjort til et konsern, der AMS Holdings AS er morselskapet. Per januar 2020 fantes det 3 heleide datterselskaper: AMS Assistanse AS, AMS Transport AS og AMS eOmsorg AS. Morselskapet eies av nøkkelressurser, samarbeidspartnere og private personer i et nettverk tilknyttet AMS.

I 2018 startet utviklingen av løsningen eClinic. Siden da har AMS gruppen investert 50 MNOK i å utvikle plattformen. eClinic er opprettet i en sikker sone på plattformen Azure. Den digitale klinikken fungerer som et komplett medisinsk økosystem.

LES OGSÅ: Dette skiller eClinic fra andre i vår bransje

eClinic brukes for å levere tjenester til forsikringsselskaper, sykehus, offentlig og privat virksomhet, medlems- og bistandsorganisasjoner og direkte til privatpersoner. Alt dette kan integreres i ulike kundeportaler på den sikre plattformen.

35.000 pasienter – overskudd hvert eneste år

Siden oppstarten i 2015 har AMS hjulpet 35.000 pasienter i 200 land, og akkumulert omsetning ligger på rundt 123 MNOK. Selskapet har gått med overskudd hvert eneste år siden etableringen, selv i kriseåret 2020 da pandemien satt en bråbrems for reiser.

Målet med eClinic er å effektivisere og forbedre behandlingsprosessene. Vår avanserte medisinske samhandlingsplattform benytter blant annet kunstig intelligens for å indikere diagnoser og foreslå videre oppfølging.

Står klare til å erobre et marked i stor vekst

«Våre digitale helsetjenester er perfekt posisjonert for en verden etter pandemien» Før Covid-19 var vekst basert på medisinsk assistanse for reisemarkedet. Nå har selskapet utvidet med en digital klinikk som kan leveres globalt med store kvalitets- og kostnadsfortrinn.

I tillegg til en ledergruppe med lang erfaring, har selskapet også med seg et Advisory Board på laget.

Advisory board

Advisory Board støtter eClinic med et internasjonalt kontaktnett, svært relevant erfaring og kompetanse. Med inngående kjennskap til forsikring, internasjonal assistanse, offentlig helsevesen og internasjonale virksomheter utfyller de ledergruppens kompetanse og nettverk.

Et nettverk av internasjonale kontakter står klare til å iverksette en rask skalering av eClinic. Nettverket dekker foruten helsesektoren også forsikring, energi, shipping og bank/finans.

Videreutvikling eClinic: Slik skal en kapitalutvidelse brukes

I forkant av emisjonen er det lagt planer for hva den nye kapitalen som blir hentet skal brukes til. Denne satsingen er delt opp i 3 kjerneområder: Utvikle salgsorganisasjonen, tjeneste- og organisasjonsutvikling og teknologi og digitale tjenester.

Utvikle salgsorganisasjonen

For å kunne ta de ønskede markedsandelene er eClinic nødt til å utvikle salgsorganisasjonen ytterligere. Dette skal gjøres ved å etablere et salgsteam for nordisk B2B og forsikring, samt etablere kontorer i Danmark og Sverige.

Det skal også drives strategisk nettverksbygging i hovedmarkedene for reiseforsikring, og det eksisterende partnernettverket skal utvides. Målet er å ha partnere i 7 regioner for å dekke alle kontinentene.

Utover dette skal det drives digital markedsføring og ledergruppen vil sørge for å skaffe presseoppslag for eClinic. Dette for å markedsføre merkevaren, nå ut til nye målgrupper og drive merkevarebygging.

Bestill time

Vi har mer enn 100 tilknyttede sykepleiere, leger og spesialister. Vi utvider med nye spesialiteter og tjenester for online konsultasjoner. Våre spesialister kan også tilby en “second opinion.”

Tjeneste- og organisasjonsutvikling

Dersom eClinic skal oppnå målene må organisasjonen utvides, spesielt med tanke på det medisinske kjerneteamet.

På tjenestesiden skal det sørges for kundetilpasninger og portalintegrasjon og etablering av nye operative oppsett.

Det foreligger også et ønske om å utvikle tjenestetilbudet med flere selvhjelpstjenester innen forebygging og rehabilitering. Samtidig skal selskapet sammenstille nasjonale tjenestepakker for aktsomhetsplikt.

Teknologi og digitale tjenester

Samtidig som at salgsorganisasjonen, tjenestene og organisasjonen skal utvides er det også planer om å videreutvikle den benyttede teknologien, og de digitale tjenestene.

Sentralt her står tilpasning av AI-verktøy for alle nordiske språk. AI-verktøyet skal også utvikles for å dekke ytterligere spesialfelt, i første rekke pediatri og geriatri.

Utover et eksisterende behandlingstilbudet vil nye løsninger for mental helse også utvikles – både for selvhjelp og behandling.

Det er også viktig å implementere digitale løsninger for å jobbe forebyggende på feltet aktsomhetsplikt.

LES OGSÅ: Investering i helseteknologi er en investering i fremtiden

I tillegg planlegger ledergruppen flere digitale løsninger som vil utfordre dagens utdaterte IT-systemer i helsesektoren.

Eierstruktur

AMS Holdings AS har 67 eiere. Ledergruppen i selskapet eier 60,9% av aksjene inkludert tegningsretter.

For detaljert informasjon anbefales det å lese prospektet som er utviklet i forbindelse med eClinics kapitalutvidelse. Prospektet er tilgjengelig i eClinic Investorportal.

Verdivurdering

eClinic verdsettes i emisjonen til 203,66 millioner kroner, tilsvarende kr. 300,- per aksje.

I vurdering av selskapets verdi har styret lagt til grunn følgende eiendeler:

 • Operativ medisinsk samhandlingsplattform i sikker sone på Microsoft Azure
  • Medisinsk kontrollsenter (Virtuell alarmsentral) i operativ drift – medisinske ressurser kan være lokalisert hvor som helst i verden
  • Medisinsk «dashboard» overvåker alle pågående saker
  • Smarte BI-verktøy indikerer status og oppfølgingskrav
  • API grensesnitt til eksterne verktøy og databaser
  • Alt dokumenteres i journalsystem
 • Internasjonal assistanse – har hittil bistått over 30.000 pasienter i over 200 land
 • Pasienttransport – eksperter på internasjonal pasienttransport, både planlegging og gjennomføring
 • eClinic – en digital portal til hele spekteret av tjenester:
  • AI-basert symptomsjekker tilpasset skandinavisk medisinsk språk og metode
  • Tilgang til 18 andre språk
  • AI-basert symptomanalyse med konkrete forslag til diagnose for effektiv prosess med lege
  • Sykepleiere, leger og spesialister som kan følge opp pasienter via meldinger og videokonsultasjon
  • Medisinske alarmtjenester
  • Mottak av sensordata
  • Hudleger med Videobibliotek for behandlingsprosedyrer
 • Internasjonalt nettverk av sykepleiere, leger og spesialister, samt klinikker og sykehus
 • Medisinsk styringssystem, kvalitetssystem og kompetansestyringsverktøy sikrer leveransene i hele verden
 • Nettsider, nettbutikk, betalingsløsning, integrasjoner og automasjon
 • 2 Skattefunn prosjekter i regi av Forskningsrådet, hittil 3 år og totalt 21 MNOK
 • Den største verdien ligger i fremtidig kontantstrøm

Omsetning før pandemien lå på omtrent 4 MNOK per måned. Ledergruppen er i dialog med en rekke selskaper innen forsikring, offshore og maritim sektor. Med tilstrekkelig finansiering er en estimert omsetningsvekst til 78 MNOK i 2022 et forsiktig anslag.

Verdivurdering – analyse

Børsnoterte norske helseselskap har en snitt PE-EBITDA på 51,56 (April 2020). Om alt går som planlagt og eClinic oppnår en EBITDA på 189,5 MNOK i 2026 kan et svært optimistisk anslag for selskapet gi en teoretisk verdi på cirka 9,7 milliarder kroner i 2026.

Med de mulige utsikter vil en verdivurdering basert på anerkjente modeller gi følgende verdier:

Nåverdi av fri kontantstrøm: 212,4 MNOK

Risikokapitalmetoden: 349,0 MNOK

Neddiskontert kontantstrøm med langsiktig vekst: 234,5 MNOK

Dette gir en gjennomsnittlig verdi på 265,3 MNOK kroner, tilsvarende en aksjekurs på 385,7 NOK per aksje. Etter styrets oppfatning kan man imidlertid ikke legge disse vurderingene til grunn alene.

Samlet gjør styret en skjønnsmessig vurdering og mener at en tegningskurs på 300 NOK per aksje er rimelig reflektert i underliggende verdier, hensyntatt fremtidig forventning og risiko. Dette verdsetter AMS Holdings AS til 203,66 MNOK kroner før kapitalutvidelse, hensyntatt tegningsretter.

Kapitalutvidelse

Utvidelse av aksjekapitalen skal legge til rette for tilførsel av nødvendig kapital til selskapet.

Rammene for kapitalutvidelse er vedtatt av styret:

 • Tegningsfristen er 19. juli 2021
 • Minimum tegning er 50 aksjer, tilsvarende 15.000 NOK.
 • Tegningsbeløpet innbetales innen 7 dager til selskapets bankkonto

Emisjonen retter seg mot nye og eksisterende aksjonærer. 

Detaljert informasjon finnes i prospektet som er utarbeidet i forbindelse med kapitalutvidelsen. En investeringsbeslutning må være basert på informasjonen i prospektet i sin helhet. Du finner prospektet, online tegning og annen informasjon i vår investorportal.

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om våre tjenester og hvordan de kan tilpasses for å passe inn i ulike forsikringer og bedriftshelsetjenester.

Symptomsjekker

eClinics Symptomsjekker er et avansert AI-verktøy med 880 diagnoser. Det gir deg en oversikt over mulige årsaker til dine symptomer og helseplager. Du mottar råd om hva du bør gjøre videre.

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.